start slideshow to record

02 スライドショーを開始_原稿読み上げてスライド操作

02 スライドショーを開始_原稿読み上げてスライド操作

スライドショーを開始、原稿読み上げてスライド操作します